เทสโก้เครดิตการ์ด  
 
   
   
     
 
 
หน้าหลัก   เลือกชมโฆษณาผ่านทาง youtube
 
     
 

ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างกรุงศรี กรุ๊ป และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (good corporate governance and anti-corruption) โดยปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร