มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผลกระทบจาก COVID-19


มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผลกระทบจาก COVID-19 มาตรการพักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า และบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดและมาตรการควบคุมโควิด-19 สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 เพื่อลดภาระลูกค้า ดังนี้

 

มาตรการที่ 1 : มาตรการพักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี

สมาชิกบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า และบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี

โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ผ่านแอป UChoose หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตร

โทร. 1712
***
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 19 ก.ค. 64 - 18 ส.ค. 64

 

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า และบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เฉพาะสมาชิกพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ จากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ

การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ (โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง)

เงื่อนไขของมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี​

• เฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

• สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิต บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น

• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการขอเพิ่มวงเงิน เปลี่ยนแปลงรอบบัญชี และเปลี่ยนแปลงสถานะบัตร เป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมมาตรการนี้

• บริษัทสงวนสิทธิ์สำหรับ สมาชิก บัตรคอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท และบัตรเครดิตที่สมัครโดยการอายัดบัญชี  ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้

•  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้พิจารณาตามคำขอนี้แล้ว

Q&A: มาตรการช่วยเหลือลูกค้า พักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี  (โดยต้องแจ้งความจำนงเข้าร่วมมาตรการ)

Q:ทำอย่างไรถึงจะได้ร่วมมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี  

A: เฉพาะสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ โดยต้องลงทะเบียนบน UChoose หรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท  โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

 

Q: การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการคิดอย่างไร?

A : ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

 

Q: ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้เสียประวัติที่มีกับเครดิตบูโร หรือติด Blacklist หรือไม่

A: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประวัติ และการรายงานการชำระหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จะมีสถานะเท่ากับรอบบัญชีก่อนหน้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่หากจบระยะเวลาโครงการไปแล้วลูกค้าต้องชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อคงสถานะปกติทางบัญชี 
 

Q:สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี ได้กี่ครั้ง 

A: สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้งต่อบัญชี โดยมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี  

 

Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรหลายใบ หรือมีหลายผลิตภัณฑ์ในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์ ต้องติดต่อกี่ครั้ง 

A:สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้งต่อบัญชี โดยมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี  
 

Q: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่

A: กรณีที่สมาชิกเป็น พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ  สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีได้โดยต้องลงทะเบียนเข้ามาทง UChoose หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ทั้งนี้สถานะทางบัญชีของสมาชิกต้องเป็น ปกติ เท่านั้น
 


 

มาตรการที่ 2 : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ)

มาตรการที่2และ3 ช่วยเหลือลูกค้าผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ และขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอป UChoose)

• บัตรเครดิต : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
• สินเชื่อบุคคล : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UChoose ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

 

ลงทะเบียนผ่าน UChoose คลิก

***
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
• ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกนอกจากที่กล่าวข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่ Uchoose ในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เอกสารเพิ่มเติม อาทิเช่น บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว,หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
• บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขของโครงการ ลูกค้าบัตรเครดิต

• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
• บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
 

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง (บาท) 

จำนวนงวด

อัตรดอกเบี้ย

2,500 - 10,000

แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน

12%

มากกว่า 10,000 - 30,000

แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน

12%

มากกว่า 30,000

แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน

12%

 

* ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
* ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

• โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
• สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิก ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
• สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิต ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
• วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UChoose
• เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
• บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

เงื่อนไขของโครงการ ลูกค้าสินเชื่อบุคคล

• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 64

• บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* ดังนี้
   ยอดสินเชื่อคงค้าง* น้อยกว่า 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564
   *ตั้งแต่ 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน
 

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง (บาท)

จำนวนงวด

อัตรดอกเบี้ย

>30,000 – 50,000

แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน

22%

>50,000 – 100,000

แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 60 เดือน

21%

>100,000 – 500,000

แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 72 เดือน

21%

>500,000 – 750,000

แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 84 เดือน

21%

>750,000

แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 99 เดือน

21%


 * ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
 * ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

• โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
• สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
• สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคล ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
• วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UChoose
• เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

Q&A

Q: ถ้ากรณีลูกค้ามีบัตรเครดิตหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง
A: ในหน้า UCHOOSE ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรสำหรับการลงทะเบียนได้ไปพร้อมกัน

Q: ถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลที่มีวงเงินร่วม บริษัทจะทำยังไง 
A: สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
    สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น

Q: ถ้าลงทะเบียนแล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่
A: ลูกค้าสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ หากบริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดสินเชื่อ (refinance) กรณีบริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงยอดคงค้างแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หากบริษัทฯได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้วทุกกรณี

Q: สามารถลงทะเบียนได้เมื่อไร  
A: สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

Q: ถ้าลดวงเงิน แล้วจะตัดค่าน้ำค่า ไฟ ค่าประกันผ่านบัตรได้อย่างไร
A: เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (หากมี)   เป็นต้น  บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และเห็นว่ามีวงเงินบัตรเครดิต/ สินเชื่อบุคคลคงเหลือ บริษัทฯจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือที่ลูกค้ามี โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 16% , สินเชื่อบุคคลสูงสด 25%)

Q: ขอเลือกเข้าร่วมโครงการเฉพาะบางรายการ/บางยอดหนี้ ได้หรือไม่?
A: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสิ้นเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ)

Q: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์มาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่? 
A: กรณีที่เข้าร่วมมาตรการที่ 1 ปรับลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ (Min pay) และ/หรือ มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Skip Payment) ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
กรณีที่เข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ (13 เม.ย. 63- 31 ส.ค. 63) ไปแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 3 นี้ได้อีก