การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า


กรุงศรีคอนซูมเมอร์* ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการ และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563) กรุงศรีคอนซูมเมอร์ จึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ดังนี้

“กรุงศรีคอนซูมเมอร์” หมายถึงบริษัทใดบ้าง
บริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่ม “กรุงศรีคอนซูมเมอร์” ได้แก่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (AYCAP) บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC) บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (GCS) บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (TMS) บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KGIB) บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KLAB) บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TGIB) และบริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TLAB)

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือจากแหล่งอื่นๆ  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะมีอำนาจตัดสินใจในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  จึงได้กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ในการปฏิบัติ ดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของตน

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ข้อมูลใดบ้าง
ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งใช้เพื่อระบุตัวตน หรือทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคลและข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเกิด ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย ข้อมูลรายได้ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับท่าน หรือเกี่ยวกับบุคคลใดที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่ได้รับจากการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับท่านหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นใด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การให้บริการแก่ท่าน  การทำธุรกรรมทางการเงิน และการให้บริการที่เกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบการทำธุรกรรม การตรวจสอบความถูกต้องและการยกเลิกการทำธุรกรรม บริการดูแลลูกค้า การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ การบริหารจัดการความปลอดภัย การดูแลรักษาข้อมูล การป้องกันการทุจริต และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

เหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับ โดยทั่วไปการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถอ้างอิงตามเหตุผลทางกฎหมายดังต่อไปนี้ (1) เป็นการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาที่มีกับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และของบุคคลภายนอก และ (4) เพื่อประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิตเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ทั้งนี้ ในบางกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระบุว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลและการโอนข้อมูลข้ามประเทศ รวมทั้งผู้รับข้อมูล
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่นิติบุคคลอื่นภายในกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล  ศาล ที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งผู้ให้บริการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลดังกล่าวบางรายอยู่นอกประเทศไทย

ระยะเวลาในการเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เคยใช้ในการเก็บรวบรวม หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สิทธิตามกฎหมายของท่าน
ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้สิทธิแต่ละประการนั้นมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไข ลบ หรือส่งคืน ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้สิทธิต่างๆ ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป