สั่งอาหารออนไลน์ กับ 3 แอปดัง Lineman, Grab Food, FoodPanda

รับเครดิตเงินคืน เมื่อสั่งอาหารกับ Lineman, Grab, FoodPanda ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า สั่งอาหารออนไลน์ สั่งง่ายรับคุ้ม กับ 3 แอปดัง

3 แอปพลิเคชัน Lineman, Grab Food, FoodPanda

สะสมยอดใช้จ่าย/เดือน* รับเครดิตเงินคืน*
ครบทุก 800 บ. 30 บ.
(สูงสุด 120 บ.)
ตั้งแต่ 4,000 บ.ขึ้นไป 160 บ.
 

BONUS!! สะสมครบ 20,000 บ.ขึ้นไป /ตลอดรายการ รับเครดิตเงืนคืนเพิ่ม 300 บาท

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 160 บาท / บัญชีบัตรหลัก /เดือน และ สูงสุด 480 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ “สั่งง่ายรับคุ้ม กับ 3 แอปดัง”

ดาวน์โหลด UChoose

ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรฯ EAT1ลงทะเบียนคลิก

หรือ SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ พิมพ์ EAT1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอพ UChoose หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับภายในวันที่ทำการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ม.ค.64 - 31 มี.ค.64 เท่านั้น
• ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายจาก 3 แอปที่ร่วมรายการ Lineman, Grab Food, FoodPanda เท่านั้น
•  สงวนสิทธิ์คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ 
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด  160 บาท / บัญชีบัตรหลัก /เดือน และ สูงสุด 480 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ “สั่งง่ายรับคุ้ม กับ 3 แอปดัง”
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 ก.พ. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ม.ค. 64, ภายในวันที่ 15 มี.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.พ. 64 และ ภายในวันที่ 15 เม.ย.65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มี.ค. 64 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
• กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
•  ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ยอดผ่อนชำระสินค้า(EPP), รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน,  การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก