ประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด


เงื่อนไข และข้อยกเว้น

เงื่อนไข
• รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 - 70 ปี
• รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
• ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
• แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน (ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้)
• เฉพาะการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
• จัดหาแผนประกันภัยโดย บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย โทร. 02-285-8888

ข้อยกเว้น
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การเป็นโรคใด ๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลมาจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกฮอล์
3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ :

1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
2. โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า
3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4. รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
7. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
8. บริษัทจะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลที่แจ้งไว้

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก